رویدادها

1394/02/15

تمدید قرارداد پشتیبانی شرکت سفیران با شرکت گلستان و فروشگاه زنجیره ایی اوشانک (هفت)

شرکت سفیران اندیشه در راستای حمایت و خدمات حرفه ایی پشتیبانی SAPدر ایران توانست در یک سال گذشته در موفقیت شرکت گلستان از استفاده موفق سیستم SAP ERPسهیم باشد. در همین راستا قرارداد پشتیبانی برای سال 94 نیز تمدید گردید که شامل خدمات پشتیبانی سیستم SAPدر شرکت گلستان و شرکت فروشگاههای زنجیره ایی اوشانک (هفت) می باشد.