همکاران شرکت

رضا رستمی

مدیر عامل و مشاور ماژولهای تکنیکال

r.rostami@saphiran.com

http://www.linkedin.com/in/rostamireza

رامین توتونچیلر

مشاور ماژولهای مدیریت مواد و لجستیک

r.totonchi@saphiran.com

http://www.linkedin.com/in/totonchilar

جلال معصومی

مشاور ماژولهای تولید و مهندسی محصول

j.masoumi@saphiran.com

http://www.linkedin.com/in/jmasoumi

حبیب کوهستانی

مشاور ماژولهای تولید و کیفیت و مهندسی

h.koohestani@saphiran.com

http://www.linkedin.com/in/koohestani