معرفی متدولوژی

متدولوژی پیاده سازی  ASAP

برای پیاده سازی SAP ERP متدولوژی ASAP توسط شرکت سپ ارایه شده است این متدولوژی به منظور تسهیل پیاده سازی پروژه و کاهش ریسک و نیز کاهش کلی هزینه های پیاده سازی طراحی شده است.

از منظر مدیریت پروژه، متدولوژی ASAPدارای ساختار شکست پروژه مطابق شکل زیر است در لایه نخست ما با فازهای پیاده سازی روبرو هستیم، در لایه پایین تر جریانهای کاری (work Stream) قرار دارند که در واقع فعالیت های مدیریتی اصلی هر فاز را تشکیل می دهند و در نهایت در هر فاز و در هر جریان کاری یکسری موارد قابل تحویل (Deliverables) وجود دارند. به طور مثال Project Management Planیک قلم تحویلی در فاز Preparation  و در Work Streamمدیریت پروژه است و یا یکی از خروجی های فاز Blueprintدر Business process management، نیازمندی های فرآیندی سازمان (BPR) است.

 

 

 

متدولوژی ASAP دارای فازهای شش گانه زیر می‌باشد:

فاز

شرح

 آماده سازی / Preparation

در این فاز آغاز به کار پروژه و برنامه‌ریزی برای آن به صورت رسمی صورت می‌گیرد.

 بلوپرينت / Blueprint

تیم پروژه تمامی نیازمندی‌های مشتری را جمع‌آوری و راهکار مناسب را از نظر مفهومی طراحی می‌کند.

 محقق سازی / Realization

راهکار طراحی‌شده در سیستم پیاده و تست می‌گردد.

 آماده‌سازی نهایی /

Final Preparation

کاربران نهایی آموزش‌ می‌بینند و بررسی نهایی قبل از راه‌اندازی و آغاز به کار سیستم، صورت می‌گیرد.

 شروع کار سیستم و پشتیبانی اولیه

 Go-Live and Support 

شروع به بهره برداری از سیستم آغاز می گردد. پشتیبانی اولیه صورت گرفته و پروژه خاتمه می یابد.

 پروژه بهبود / Run

بهره‌وری و کارایی سیستم بررسی و مورد اطمینان قرار می‌گیرد.