شرکت سفیران اندیشه

پیاده سازی S/4 HANA توسط شرکت سفیران اندیشه در شرکت توربین سازی مپنا (توگا)